Thánh Ca Hàng Tuần

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - (06/16/2019) - Father's Day
Chúa Ba Ngôi

NL Ca Lên Đi 4 p. 178 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
ĐC TV 8 p. 1322 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Dâng Người Cha p. 113 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
HL Niềm Xác Tín Của Con (3) p. 971 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
KL Nhân Chứng Phúc Âm p. 473 pdf mp3 Nữ Tenor Bass Sib

 

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - (06/23/2019)
Loan truyền việc Chúa chịu chết

NL Người Ơi Mau Tới p. 1079 pdf         Sib
ĐC TV 109 p. 974 pdf mp3 Nữ Nam   Sib
DL Của Lễ Tình yêu p. 439 pdf         Sib
HL Chính Mình Máu Chúa p. 189 pdf         Sib
KL Trong An Bình p. 730 pdf         Sib

 

Chúa Nhật XIII Thường Niên - (06/30/2019) - SMG Festival
Muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình.

NL Tôi Chỉ Ước Trông p. 467 pdf         Sib
ĐC TV 15 p. 1083 pdf         Sib
DL Xin Dâng p. 1314 pdf         Sib
HL Theo Chúa p. 472 pdf         Sib
KL Đường Đi Có Chúa p. 384 pdf         Sib

 

Chúa Nhật XIV Thường Niên - (07/07/2019) - July 4th weekend
Hãy đi rao giảng Tin Mừng

NL Hãy Đến Tung Hô Chúa p. 19 pdf         Sib
ĐC TV 65 p. 1085 pdf         Sib
DL Dâng Lễ 15 p. 119 pdf         Sib
HL Chứng Nhân Tình Yêu p. 452 pdf         Sib
KL Thần Khí Chúa Sai Đi p. 707 pdf         Sib

 

Chúa Nhật XV Thường Niên - (07/14/2019)
Luật tình yêu không có biên giới

NL Mến Chúa Yêu Người p. 1011 pdf         Sib
ĐC TV 68 p. 111 pdf         Sib
DL Lễ Vật Hòa Bình p. 120 pdf         Sib
HL Yêu Thương Cho Người p. 215 pdf         Sib
KL Sống Một Ngày Như Mẹ p. 945 pdf         Sib