Đêm Diễn Nguyện tôn vinh CTTDVN
(Wed. @7:30PM - 11/21/2018)

  Tiếng Nhạc Oai Hùng p. 724 pdf mp3 S_T A_B Sib

Lễ Tạ Ơn Thanksgiving @11:00AM (11/22/2018)

NL Cảm Tạ Chúa p. 794 pdf mp3 Nữ Nam Sib
ĐC TV 145: Nầy Hồn Tôi Ơi p. 1050 pdf mp3 Nữ Nam Sib
DL Ca Khúc Trầm Hương p. 420 pdf mp3 Nữ Nam Sib
HL Khúc Ca Tạ Ơn p. 1304 pdf mp3 Nữ Nam Sib
KL Tán Tụng Hồng Ân p. 372 pdf mp3 S_A T_B Sib